Laster Arrangementer

Her kommer mer info

Dette er status for programmet. Programmet er å betrakte som «uoffisielt» fram til 15. september, men alle oppgitte forelesere har bekreftet med mindre annet står nevnt.

Dette er en utskriftsversjon; https://www.fagligforum.no/wp-content/uploads/2024/06/202507-111-2024-06-08.pdf

PROGRAM

Mandag, 13. januar

Kl. 09:00 – 10:00
Registrering – Utstilling
Kaffe/Te   SoftIce og PopCorn

Kl. 10:00 – 10.10
Velkommen,
v/ daglig leder Jan Bølstad, Faglig Forum

Kl. 10:10 – 10:30
Politiske utfordringer og politiske mål for fremtidens kreftomsorg
v/ statsråd Jan Christian Vestre (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet Venter på bekreftelse

Kl. 10:30 – 10:50
En mer persontilpasset kreftomsorg – kreftfeltet i endring,
v/ generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross; Kreftforeningen

Kl. 10:50 – 11:30
En mer persontilpasset kreftbehandling – nye metoder for bedre resultat,
v/ NN 

Kl. 11:30 – 12:00
Nyheter fra kreftregistret – Hva har skjedd de siste årene?
Epidemiologisk tilstandsrapport og vårt perspektiv,
v/ direktør Giske Ursin, Kreftregisteret; Folkehelseinstituttet

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Presentasjon av utstillere
Produktenes relevans for bruk innen onkologisk terapi og omsorg

Kl. 14:00 – 14:45
Etikk og etisk refleksjon i kreftomsorgen
v/ kreftsykepleier og leder Tanja Yvonne Alme, Sula kommune og Kreftsykepleierne i NSF

Kl. 14:50 – 16:15
Hvordan gi dårlige nyheter?
v/ Bård Fossli Jensen, barnelege, ph.d. medisinsk kommunikasjon, Somsagt AS

Kl. 16:15 – 16:45
Kaffe – Te.
SoftIce eller PopCorn
Utstilling 

Kongresseminar 1 – 4
Kl. 16:45 – 18:15

KS-1     Kommunikasjon
K-1-1 Kommunikasjon for viderekommende,
v/ Bård Fossli Jensen, barnelege, ph.d. medisinsk kommunikasjon, Somsagt AS 

KS-2     Kvinnehelse
KS-2-1 Østrogentilskudd og kreft,
v/ post.doc PhD Mie Linnea Jareid, Kreftklinikken,
Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF

KS-2-2 Eggstokkreft. Behandlingsmessige fremskritt,
men hva med prognosen?
v/ overlege og universitetslektor Cecilie Fredvik Torkildsen,
Stavanger universitetssykehus, Kvinneklinikken og Universitetet i Bergen

KS-2-3 Seneffekter
Kreftfri, men ikke frisk – seneffekter ved gynekologisk kreft
v/ PhD-kandidat og konstituert overlege Elisabeth Wang Areklett, Seksjon for gynekologisk strålebehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus 

KS-3     Ernæring
Program kommer
v/ professor Simon Erling Nitter Dankel, Klinisk forskningsavdeling,
Universitetet i Bergen
v/ klinisk ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle,
Lovisenberg Lindring og Livshjelp
og bydel Sagene, Oslo kommune 

KS-4    Kreftomsorg i kommunehelsetjenesten
Kommunens ansvar og oppgaver innen kreftomsorg og palliasjon
Arbeidsoppgaver og prioritering
Oppfølging
v/ kreftsykepleier og leder Tanja Yvonne Alme, Sula kommune og Kreftsykepleierne i NSF 

Kl. 20:15 – 23:30
Tapas og Blues

v/ spellemannprisvinner Daniel Eriksen

Tirsdag, 14. januar

Parallellsesjoner A – B – C
Kl. 09:00 – 12:15 

Kl. 09:00 – 10:00   PARALLELLSESJON A
A-1                  Kommunehelsetjenesten
A-1-1                 Kreftkoordinator i kommunen – best praksis
Pakkeforløp hjem, -erfaringer og refleksjon,
v/ kreftkoordinator Anne-Britt Hauge, Bergen kommune

A-2                  Seneffekter

A-3                  Fysisk aktivitet – kreftbehandling

A-4                  Mage-tarmkreft
A-4-1                Symptomer, typologi, behandling og prognose
v/ NN

A-5                  Åpen post

A-6                  Åpen post

A-7                  Film

Kl. 10:15 – 11:15   PARALLELLSESJON B
B-1                  Moderne kreftbehandling    

B-2                  Brukermedvirkning – Pårørende

B-3                  Palliasjon i hjemmetjenestene
C-3-1                     En tjeneste – Ulike brukere. Hvordan gi god palliativ omsorg til hjemmeboende?
v/ leder Anne Kristine Sørvald Espegren, Fransiskushjelpen

B-4                  Huslegen som kreftdoktor
B-4-1                 Allmennlegens rolle i møte med kreftsyke                                                                                                            
v/ bydelsoverlege Neelam Sarwar Anjum, bydel Frogner, Oslo kommune

B-5                  Prehabilitering og trening under/etter kreftsykdom
– Hva sier forskning og erfaringer?
– Hvilke tilbud finnes?
– Når blir tilpasset trening en del av standard kreftbehandling?
                v/ daglig leder Helle Aanesen, Aktiv mot kreft

B-6                  Åpen post

B-7                  Film

Kl. 11:30 – 12:15   PARALLELLSESJON C
C-1                  Ventesorg

C-2                   Fremmedkultur og kreftbehandling
C-2-1                Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen rundt hjemmeboende
flerkulturelle pasienter i livets siste fase,
v/ kreftkoordinator
og palliativ sykepleier Liv Fuglum Sætre, Lovisenberg Lindring og Livshjelp

C
-3                  Åpen postC-3-1

C-4                  Teknologi og kreftbehandling
C-4-1                     Nettbasert e-PRO-verktøy for oppfølging av kreftpasienter som får behandling med
blant annet immunterapi, cellegift eller andre målrettede behandlinger.
Resultater og erfaringer.
v/ kreftsykepleier/enhetsleder Trine Snoen, Nordlandssykehuset HF

C-5                  Åpen post

C-6                  Film

Kl. 12:15 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 13:45
Utstilling

PLENUM – 2
Kl. 13:45 – 18:00

TEMA; KREFT OG SAMFUNN

Kl. 13:45 – 14:15
Flere pasienter – færre hender   Flere muligheter – mindre ressurser.
Vi må begynne å snakke om hva vi IKKE skal gjøre!
v/ avd. overlege Daniel Heinrich, Kreftavdelingen og Senter for lindrende behandling, Divisjon Gjøvik/Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik / Lillehammer,
seksjonsleder ved klinisk forskningsenhet, samme sted og leder for Norsk Onkologisk Forening


Kl. 14:15 – 14:30

Rett til forsvarlig helsehjelp, men ikke den behandlingen som virker? Hvordan ivareta pasientens
rett til forsvarlig helsehjelp etter en individuell vurdering, når innføring av nye medisiner og
metoder besluttes på gruppenivå?
v/ advokat Marius S. Lindberg, Kreftforeningen

Kl. 14:30 – 14:45
Rett til behandling, uansett kostnad?  Innspill, refleksjon og synspunkter,
v/ professor emeritus Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, UiO

Kl. 14:45 – 15:15
Økonomiske betraktinger; kost-nytte, kostnadsrefleksjon og konsekvensanalyse,
v/ professor Hans Olav Melberg, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet

Kl. 15:15 – 15:45
Utstilling
Kaffe – Te
SoftIce – PopCorn

Kl. 15:15 – 15:45
Konsensus eller ikke?
Innledning ved leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Tone Wilhelmsen Trøen, (H)
Innledning ved første nestleder Stortingets helse- og omsorgskomite Truls Vasvik (Ap)
Samtale mellom;

Tone Wilhelmsen Trøen, Truls Vasvik, Daniel Heinrich, Marius S. Lindberg, Aslak Syse, Hans O. Melberg

TEMA; KREFT OG FAG

Kl. 15:45 – 16:15
Effekt av trening på bivirkninger og seneffekter etter kreftbehandling
v/ forsker Tormod Skogstad Nilsen,
Norges Idrettshøgskole, Institutt for fysisk prestasjonsevne

Kl. 16:15 – 16:25
Utstilling
Kaffe – Te
SoftIce – PopCorn

Kl. 16:25 – 17:00
Lungekreft – siste nytt innen forskning og behandling,
v/ professor og avd. overlege Odd Terje Brustugun, Seksjon for kreftbehandling,
Drammen sykehus, Vestre Viken HF og Universitetet i Oslo

Kl. 17:00 – 17:30
State of the Art – Ernæring og kreftpasienter,
v/ professor Rune Blomhoff, Avd. for ernæringsvit. UiO
og komitéleder for Nordic Nutrition Recommendations 2023

Kl. 17:30 – 18:00
Kvalitetsforbedring i stråleterapi med protoner.
Den nasjonale protonsatsing med behandlingsoppstart fra 2024,
v/
prof. dr.med. emeritus Olav Mella,
leder for det nasjonale virksomhetsprosjektet for protonterapi,

Onsdag, 15. januar

PLENUM – 3
Kl. 09:00 – 13:30

Kl. 09:00 – 09:30
Utredning og behandling av peniskreft,
v/ overlege Andreas Hopland, Avdeling for urologi, Klinikk for kirurgi,
inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), Oslo universitetssykehus

Kl. 09:30 – 10:00
Nasjonale kreftscreeningsprogram. Prosess ved forslag om nye kreftscreeningprogram
og endring av eksisterende,  
v/ seniorrådgiver Trude Andreassen, Helsedirektoratet

Kl. 10:00 – 10:30
Utstilling – Kaffe – Te,  PopCorn – SoftIce

Kl. 10:30 – 11:00
Behandling av prostatakreft,
v/ professor Torgrim Tandstad, St. Olavs Hospital HF

Kl. 11:00 – 11:30
Historier fra unge kreftrammede,
v/ Carita Strøm og Ida Nordhaug, fortellerkorpset, Ung Kreft

Kl. 11:30 – 12:00
Brukerorganisasjonenes rolle i oppfølgingen etter kreftbehandling,
v/ leder Charlotte Borge-Andersen, Pancreas KreftNettverk Norge

Kl. 12:00 – 12:15
Trekning av premier
 

Kl. 12:15 – 12:45
Tiden etter kreft. Hvordan komme tilbake til arbeid.
v/ leder og kreftsykepleier Charlott (Lotta) Maria Rosenqvist Våde,
Kreftkompasset

Kl. 12:45 – 13:15
Fremtiden gir oss muligheter,
v/ onkolog Marius Normann, Kreftklinikken

Kl. 13:15
Brunch

Bildereferanser:
Daniel Heinrich                      Tomy Hoang

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!