Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

Fra vårt utvalg høst-2018
-kurs

320181: Trondheim, 4.-5. oktober
Kognitiv terapi, -metode og praksis

201832: Trondheim, 15.-16. oktober
MI - Motiverende Intervju


201833: Trondheim, 18.-19. oktober
Kognitiv terapi- personlighetsforstyrrelser

201834: Oslo, 22. oktober
Psykisk helsevernloven

201836: Oslo, 25.-26. oktober
 
Å være mellomleder

201841: Oslo, 5. november
Pedagogisk ledelse i barnehagen

201842: Bodø, 22. november
Psykisk helsevernloven

201849: Oslo/Fornebu: 29.-30. november
Barn utsatt for seksuelle overgrepLES MER PÅ  WWW.FAGLIGFORUM.NO

Fra vårt utvalg høst-2018
-konferanser og kongresser

201837: Oslo/Fornebu, 29.-30. oktober
Demens - 2018

201838: Oslo/Fornebu: 29.-30. oktober
Brukermedvirkning i offentlig sektor

201843: Oslo; 13.-14. november
Ruskonferansen - 2018

201847: Oslo/Fornebu: 26.-27. november
Palliasjon - 2018

201848: Oslo/Fornebu: 29.-39. november
Kommunehelsetjenestekonferansen - 2018

201850: Oslo/Fornebu: 3.-4. desember
Velferdsteknologi, kap.6

201901: Trondheim, 22. - 24. januar 2019
PSYKISK HELSE-2019.  Call for abstracts

201971: Oslo/Fornebu: 4.-6. februar 2019
NORDIC WELTECH - 2019


Kognitiv terapi-
med fokus på metode og praksis
Trondheim, 4.-5. oktober

Dette kurset vil fokusere på grunnleggende elementer ved både kognitiv terapi og metode. Under disse to dagene lærer du  hvordan du skal strukturere en kognitiv terapisesjon, hvordan du skal identifisere og modifisere negative automatiske tanker, samt få frem og forandre negative grunnleggende leve-regler pasienten har om seg selv.

Les mer

MI
Motiverende intervju
Trondheim, 15.-16. oktober

Motiverende intervju (MI) er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang sikt. Metoden er meget nyttig i forhold til alle som arbeider med endringsprosesser og MI kan derfor benyttes overfor en rekke pasientgrupper og klienter. Metoden er også svært nyttig for de som arbeider med hverdags-rehabilitering.

Les mer

Kognitiv terapi-
med fokus på personlighetsforstyrrelser
Trondheim, 18.-19. oktober

Dette kurset vil gi en innføring i hva som menes med begrepet personlighetsforstyrrelser og gi en oversikt over hvordan denne lidelsen blir forstått fra et kognitivt-atferdsterapeutisk perspektiv og hvordan disse kan behandles ved bruk av kognitiv terapi. Kurset vil veksle mellom teoretisk undervisning, kliniske vignetter og øvelser. En fyldig dokumentasjon følger kurset.

Les mer

Psykisk helsevernloven-
- mange nye rettsregler
Oslo, 22. oktober     Bodø, 12. november

En rekke nye lovendringer ble iverksatt i fjor høst på grunn-lag av et enstemmig Storting. Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykke-kompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Retten til å nekte vil gjelde både ved tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke

Les mer

Hvordan bli en god mellomleder?
- grunnleggende prinsipper i praksis
Oslo, 25.-26. oktober

Mellomledere er selve «limet» i en kommune, i en avdeling eller enhet. Mellomledelse handler om å implementere ulike strategier og forvalte medarbeidernes ressurser på en optimal måte. Dette kurset har til målsetting å gi deg innsikt og kunnskap om godt mellomlederskap. Kurset vil se nærmere på begreper som lederprofiler, kompetanse og kunnskap, lærings-kultur, personlige egenskaper, verdier, holdninger, kommunika-sjon, motivasjon, retorikk, samhandling m.fl. .

Les mer

Brukermedvirkning
- innen offentlig sektor
Oslo, 29.-30. oktober

Brukermedvirkning har vært på dagsordenen i moderne tid, -i hvert fall de siste 50 årene. Kurset er i hovedsak praktisk innrettet, men med teoretisk fundament og akademisk begrunnet. Brukermedvirkning  handler om forholdet mellom den "kunnskapsrike" og   «pasienten» med best kunnskap om seg selv. Kurset vil fokusere på hvordan hjelperen kan påvirke brukeren til medvirkning, og gjennom dette samarbeidet å oppnå bedre resultater.

Les mer

Demens - 2018
ny kunnskap -- flere muligheter
Oslo, 29.-30. oktober

ets demenskonferanse vil fokusere på ny kunnskap som skal gi nye tilpassede tiltak. Nordic Architects har Norges fremste arkitektmiljø til å utvikle gode bomiljøer for demente, og er nå i gang med tilrettelegging av Norges første demenslandsby i Bærum kommune.
Utvikling av demensvennlige lokalsamfunn foregår nå over hele landet, og vi vil finne ut mer om hva som faktisk skjer.
Både Nasjonalforeningen og KS vil gi oss innsikt i dette, og Stavanger kommune vil gi oss "oppskriften" til en gjennomarbeidet demensplan. «I morgen forsvinner jeg litt»
er en prisbelønnet bok av Laila S. Østhagen som vi vil trekke fram i tillegg til gode eksempler fra Danmark og Norge

Les mer

PSYKISK HELSE - 2019
den 9. nasjonale kongressen
Trondheim, 21. - 23. januar 2019

Vi inviterer nå til påmelding til ny kongress i Trondheim til et bredt fagfelt i kommunehelset-tjenesten, i spesialisthelse-tjenesten, innen DPS-virksomhetene, innen forskning, høgskole og universitets-systemene, brukerorganisa-sjoner, politikere og andre med interesse for fagfeltet.


CALL FOR ABSTRACT - POSTERS


MELD DEG PÅ I DAG!

Les mer

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe” og GDPR; Vår personvernspolicy er at vi kun oppbevarer epostadressen til kommunikasjon mellom deg og oss. Ingen andre har tilgang til våre lister. Du kan melde deg av listen; trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til denne avsenderadressen 

©2018 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.