Laster Arrangementer

Helserett handler om de regler og lover som regulerer helsetjenesten og de lover som regulerer forholdet mellom pasient og profesjonell yrkesutøver. Det legges stor vekt på rettighetsbegrepet og pasienters rett til helsetjenester. Videre om krav til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Kurset handler også om forståelse av rettskildesituasjonen i helseretten og vurdering av rettssikkerhetsspørsmål. Dette gjelder særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang. Tvangslovsutvalgets utredning «NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven» vil bli omtalt.
De mest aktuelle lovene innen helseretten er:
Pasient- og brukerrettighetsloven er helt sentral for å kunne fastlegge pasienters rettsstilling og rettigheter, og den pålegger helsepersonell plikter for å sikre oppfyllelsen av disse. Også foreldre og andre nære pårørende får sine rettigheter fastlagt i loven. Pasienter, brukere, helsepersonell og pårørende er derfor lovens primære målgruppe, men den er også viktig for administratorer    og andre som arbeider med helserettslige spørsmål.
Psykisk helsevernloven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern. Helsepersonell som forvalter loven, må ha god kjennskap til vilkårene for tvangsbruk og reglene om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Om det foreligger et behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, har enhver rett til nødvendig helsehjelp, individuell plan og, i visse situasjoner, rett til øyeblikkelig hjelp-innleggelse.
Helse- og omsorgstjenesteloven har et stort nedslagsfelt; forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Den skal fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Den skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Aslak Syse

Aslak Syse

Professor Aslak Syse har arbeidet med helserett siden 1970-tallet. Han er både jurist og utdannet lege, og har skrevet en rekke lærebøker innen helse- og velferdsrettsfeltet. Aslak Syse har vært Norges ledende helsejurist i mange år, han har vært leder for flere offentlige utredninger, og er en ofte sitert kilde ved flere anledninger. Aslak Syse har vært knyttet til Faglig Forums kurs- og konferansevirksomhet de siste 25-årene.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

Faktaark som pdf: TRYKK HER 

Målgruppe:
Helsepersonell som arbeider innen psykisk helse på kommunenivå eller spesialistnivå, spesialister, forskere og høgskoleansatte med interesse for psykisk helse og brukerorganisasjoner.

Tid og sted: tirsdag 11. november – Tromsø

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: kr. 1.850,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe/te, dokumentasjon og annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Radisson Blu Hotel Tromsø:

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.200,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  950,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
Ved dette arrangementet serveres det ikke felles middag

Du kan lese mer om hotellet ved å TRYKKE HER  

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri flybilletter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
>= 3 uker før arrangementsdato; kr. 250,-
>=21 dager < 7 dager; kr. 600,- >=7 dager < 2 dager; kr. 1000,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 10. september

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 7. oktober

Foreleser:  Professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
Kursleder: Jan Bølstad, Faglig Forum 

Kl. 09:30 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 12:00
Psykisk helsevernloven anno 2019
Hva må ansatte innen psykisk helsevern kjenne til av aktuelle lovtekster?
* Bakgrunnen for den vedtatte lovreformen
* Menneskerettslige krav og nye grunnlovsbestemmelser
* Fra Paulsrud-utvalg til lovfesting
* Fra pasientrettighetslov til psykisk helsevernlov
* Nye materielle og prosessuelle krav
* Pasienters økte autonomi
* Skille mellom vilkårsregler og vedtaksfatting
* Pasienters rett til å evaluere tvangstiltak
* Nye krav til journalføring

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
Vilkår og vedtak om tvangsbruk
* Informasjonsplikter
* Krav om samtykke
* Vurdering av samtykkekompetanse
* Brukermedvirkning
* Forslag til ny tvangslov

Kl. 14:00 – 14:30
Klageregler, rettshjelp og ombudsordninger

* Oversikt over klagerettighetene
* Endring av klage på tvangsmedisinering
* Søksmålsadgangen

Kl. 14:30 – 15:15
Avslutning
Spørsmål og svar

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn