Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift

Psykisk helsevernloven

Dato 06.09.17
Hvor Oslo; Felix konferansesenter
Pris 1 825,- 

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven.
I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9 har vært et utgangspunkt for Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag. Det ble derfor ikke sendt på separat høring. De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017.

Forslagene er i tråd med en internasjonal utvikling med økt fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering, blant annet basert på FN-konvensjonen fra 2006 om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om Stortinget parallelt ved behandlingen av Meld. St. 39 (2015–2016) vedtok å ikke ratifisere den tilhørende individklageordningen. Begrunnelsen er at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge, og samtidig er det en betydelig usikkerhet om konvensjonen vil redusere Norges politiske handlingsrom vedrørende tvangspsykiatri.

For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven.

Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Dette er lovfestet som et nytt vilkår i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 4 med følgende ordlyd: «Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.» Dette skal også gjelde for pasienter som etter en tids behandling vurderes å ha fått tilbake sin samtykkekompetanse. Retten til å nekte vil gjelde både ved tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke Det er de gjeldende regler i pbrl. § 4-3 om hvem som har samtykkekompetanse, som skal legges til grunn. Helsedirektoratet har under arbeid en veileder i vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Men denne retten til å nekte gjelder, som det framgår, ikke ved nærliggende og alvorlig selvmordsfare eller ved nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse.

Oppfyllelse av det såkalte behandlingskriteriet i dagens phvl. § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a, vil således ikke være tilstrekkelig for tvangsinnleggelse av samtykkekompetente pasienter.

Det stilles skjerpede krav til utforming av vedtak om tvang både for tvangsinnleggelse (ny phvl. § 3-3a) og tvangsbehandlingstiltak (ny phvl. § 4-4a). I pbrl. § 4-2 oppstilles nå krav om etterfølgende evaluering av slike vedtak. Ved klage til fylkesmannen over vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke, herunder tvangsmedisinering, gis pasienten rett til fritt rettsråd uten behovsprøving eller egenandel.

HOD understreker i Prop. 147 L for 2015–2016 (s. 46) at pasienter har samme behov «for å få ivaretatt rettssikkerheten sin ved vedtak om behandling uten eget samtykke (tvangsmedisinering mv.) som ved vedtak om tvangsinnleggelse».

Et utfordrende spørsmål er om faglig ansvarlig overfor pasienter med samtykkekompetansen i behold, og som vurderes å være best tjent med tvungent psykisk helsevern, lettere vil vurdere om farlighetskriteriet er oppfylt for å sikre et forsvarlig vern. I praksis kan dette føre til økt bruk av farevilkåret sammenliknet med hva som er gjeldende praksis. Dette kan redusere virkningen av regelendringene, og vil være en utfordring også for kontrollkommisjonene ved klagesaker.

Det er slike spørsmål av rettslig, etisk og faglig karakter som tas opp på dette kurset om vedtatte endringer i psykisk helsevernloven for å styrke pasientens rettslige stilling.

Professor Aslak Syse har arbeidet med helserett siden 1970-tallet, og han har spesielt fulgt utviklingen av Psykisk helsevernloven siden 1990. Han har utgitt en rekke bøker, som bl.a. kommentarutgaver til Psykisk helsevernloven og Pasient- og brukerrettighetsloven og et omfattende lærebokverk om velferdsrettslige spørsmål (Velferdsrett I-III).Registrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet


Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel
Fakturareferanse
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Fullt navn
Fornavn
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforKontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo