Faglig forum for helse og sosialtjenesten

Velkommen til Faglig Forum arrangement
Informasjon
Program
Organisasjon
Annet
Påmelding
Utskriftsvennlig versjon

Psykisk helsevernloven

Dato 23.08.17
Hvor Sandefjord: Scandic Park H
Pris 1 825,- 

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven.
I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9 har vært et utgangspunkt for Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag. Det ble derfor ikke sendt på separat høring. De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017.

Forslagene er i tråd med en internasjonal utvikling med økt fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering, blant annet basert på FN-konvensjonen fra 2006 om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om Stortinget parallelt ved behandlingen av Meld. St. 39 (2015–2016) vedtok å ikke ratifisere den tilhørende individklageordningen. Begrunnelsen er at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge, og samtidig er det en betydelig usikkerhet om konvensjonen vil redusere Norges politiske handlingsrom vedrørende tvangspsykiatri.

For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven.

Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Dette er lovfestet som et nytt vilkår i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 4 med følgende ordlyd: «Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.» Dette skal også gjelde for pasienter som etter en tids behandling vurderes å ha fått tilbake sin samtykkekompetanse. Retten til å nekte vil gjelde både ved tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke Det er de gjeldende regler i pbrl. § 4-3 om hvem som har samtykkekompetanse, som skal legges til grunn. Helsedirektoratet har under arbeid en veileder i vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Men denne retten til å nekte gjelder, som det framgår, ikke ved nærliggende og alvorlig selvmordsfare eller ved nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse.

Oppfyllelse av det såkalte behandlingskriteriet i dagens phvl. § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a, vil således ikke være tilstrekkelig for tvangsinnleggelse av samtykkekompetente pasienter.

Det stilles skjerpede krav til utforming av vedtak om tvang både for tvangsinnleggelse (ny phvl. § 3-3a) og tvangsbehandlingstiltak (ny phvl. § 4-4a). I pbrl. § 4-2 oppstilles nå krav om etterfølgende evaluering av slike vedtak. Ved klage til fylkesmannen over vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke, herunder tvangsmedisinering, gis pasienten rett til fritt rettsråd uten behovsprøving eller egenandel.

HOD understreker i Prop. 147 L for 2015–2016 (s. 46) at pasienter har samme behov «for å få ivaretatt rettssikkerheten sin ved vedtak om behandling uten eget samtykke (tvangsmedisinering mv.) som ved vedtak om tvangsinnleggelse».

Et utfordrende spørsmål er om faglig ansvarlig overfor pasienter med samtykkekompetansen i behold, og som vurderes å være best tjent med tvungent psykisk helsevern, lettere vil vurdere om farlighetskriteriet er oppfylt for å sikre et forsvarlig vern. I praksis kan dette føre til økt bruk av farevilkåret sammenliknet med hva som er gjeldende praksis. Dette kan redusere virkningen av regelendringene, og vil være en utfordring også for kontrollkommisjonene ved klagesaker.

Det er slike spørsmål av rettslig, etisk og faglig karakter som tas opp på dette kurset om vedtatte endringer i psykisk helsevernloven for å styrke pasientens rettslige stilling.

Professor Aslak Syse har arbeidet med helserett siden 1970-tallet, og han har spesielt fulgt utviklingen av Psykisk helsevernloven siden 1990. Han har utgitt en rekke bøker, som bl.a. kommentarutgaver til Psykisk helsevernloven og Pasient- og brukerrettighetsloven og et omfattende lærebokverk om velferdsrettslige spørsmål (Velferdsrett I-III).Registrering

Fyll inn skjemaet under for å melde deg på.

 
Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet


Arbeidsplass
Arbeidssted Dette feltet er påkrevet
Avd/Distrikt
Bydel
Fakturareferanse
Fakturaadresse 1 Dette feltet er påkrevet
Fakturaadresse 2
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet


Deltaker
Etternavn Dette feltet er påkrevet
Fornavn Dette feltet er påkrevet
Tittel/Stilling Dette feltet er påkrevet
Mobil
E-post Dette feltet er påkrevet
Rom

Deler rom med

Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Flere deltakere
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Etternavn
Fornavn
Tittel/Stilling
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd
Fullt navn
Fornavn
Mobil
E-post
Rom
Ank.dato
format: åååå.mm.dd
Avr.dato
format: åååå.mm.dd


Annen informasjon


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforInformasjon

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven.
I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9 har vært et utgangspunkt for Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag. Det ble derfor ikke sendt på separat høring. De viktigste endringene trer i kraft 1. september 2017.

Forslagene er i tråd med en internasjonal utvikling med økt fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering, blant annet basert på FN-konvensjonen fra 2006 om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om Stortinget parallelt ved behandlingen av Meld. St. 39 (2015–2016) vedtok å ikke ratifisere den tilhørende individklageordningen. Begrunnelsen er at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge, og samtidig er det en betydelig usikkerhet om konvensjonen vil redusere Norges politiske handlingsrom vedrørende tvangspsykiatri.

For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven.

Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Dette er lovfestet som et nytt vilkår i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 4 med følgende ordlyd: «Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.» Dette skal også gjelde for pasienter som etter en tids behandling vurderes å ha fått tilbake sin samtykkekompetanse. Retten til å nekte vil gjelde både ved tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke Det er de gjeldende regler i pbrl. § 4-3 om hvem som har samtykkekompetanse, som skal legges til grunn. Helsedirektoratet har under arbeid en veileder i vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Men denne retten til å nekte gjelder, som det framgår, ikke ved nærliggende og alvorlig selvmordsfare eller ved nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse.

Professor Aslak Syse har arbeidet med helserett siden 1970-tallet, og han har spesielt fulgt utviklingen av Psykisk helsevernloven siden 1990. Han har utgitt en rekke bøker, som bl.a. kommentarutgaven til Psykisk helsevernloven, Pasient- og brukerrettighetsloven og et omfattende lærebokverk om velferdsrettslige spørsmål. 

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

Faktaark som pdf: TRYKK HER 

Målgruppe:
Helsepersonell som arbeider innen psykisk helse på kommunenivå eller spesialistnivå, spesialister, forskere og høgskoleansatte med interesse for psykisk helse og brukerorganisasjoner.

Tid og sted: 23. august 2017

Sted: Scandic Park Hotel, Sandefjord

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER


Deltakeravgift: kr. 1.825,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe/te, dokumentasjon og annet materiell.

Overnatting på Scandic Park Hotel:
Enkelt rom m/ frokost:   kr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  kr.    900,-
Du kan lese mer om hotellet ved å TRYKKE HER

VIKTIG INFO: Når du bestiller hotellrom samtidig som påmelding, vil vi automatisk reservere rom til deg på Scandic Park Hotel.

Enkelt rom m/ frokost:   kr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  kr.    950,-

Påmeldingsfrist: 28. juli

Påmelding: 
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
>= 3 uker før arrangementsdato; kr. 250,-
>=21 dager < 7 dager; kr. 600,-
>=7 dager < 2 dager; kr. 1000,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i "sann-tid" på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon. 

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).  
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen! 

Virtuell utstilling:  

Faglig Forum 

Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Onsdag, 23. august

Foreleser:  Professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
Kursleder: Jan Bølstad, Faglig Forum 

Kl. 09:30 – 10:00  

Registrering. Kaffe/te

Kl. 10.00 – 12.00 

Psykisk helsevernloven anno 2017 
Hva må ansatte innen psykisk helsevern kjenne til av aktuelle lovtekster?
  * Bakgrunnen for den vedtatte lovreformen
  * Menneskerettslige krav og nye grunnlovsbestemmelser
  * Fra Paulsrud-utvalg til lovfesting
  * Fra pasientrettighetslov til psykisk helsevernlov
  * Nye materielle og prosessuelle krav
  * Pasienters økte autonomi 
  * Skille mellom vilkårsregler og vedtaksfatting
  * Pasienters rett til å evaluere tvangstiltak
  * Nye krav til journalføring

Kl. 12:00 – 13:00 

Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45

Vilkår og vedtak om tvangsbruk
* Informasjonsplikter
* Krav om samtykke
* Vurdering av samtykkekompetanse
* Brukermedvirkning

Kl. 14:00 – 14:30

Klageregler, rettshjelp og ombudsordninger
* Oversikt over klagerettighetene
* Endring av klage på tvangsmedisinering
* Søksmålsadgangen

Kl. 14:30 – 15:15

Spørsmål og svar

Om arrangementsstedet

Kurset arrangeres på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

Les mer om hotellet; TRYKK HER